KOMMUNIKÁCIÓ A FIATAL GENERÁCIÓKKAL A
KOMMUNIKÁCIÓ A FIATAL GENERÁCIÓKKAL A
MEGHÍVÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓ A FIATAL GENERÁCIÓKKAL CÍMŰ KONFERENCIÁRA
MEGHÍVÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓ A FIATAL GENERÁCIÓKKAL CÍMŰ KONFERENCIÁRA

KOMMUNIKÁCIÓ A FIATAL GENERÁCIÓKKAL A "Z" ÉS AZ "Y" GENERÁCIÓ MEGSZÓLÍTÁSA KONFERENCIA2014. november 1-től minden nap feltöltünk egy videót a konferencia előadásairól. A videók megtekintéséhez görgessen az előadó rövid bemutatkozójához.


PROGRAM


9.30-10.00: Regisztráció
 
10:00-10:30: Törőcsik Mária: Generációs gondolkodás - kutatás a Z és az Y generációról, életstílus csoportok

10:30-10:50: Szijártó Zsolt: Generáció- és médiakutatás között: keretek és megközelítések

10:50-11:10: Szűcs Krisztián: Tudomány iránti érdeklődés a fiatal generáció csoportjainál
 
11:10-11:30: Kuráth Gabriella: Villámmegoldások a Z generáció megszólítására

11:30-12:00: KÁVÉSZÜNET
 
12:00-12:20: Guld Ádám: Bedrótozott nemzedék. "Árnyékkutatás" a Z generáció médiahasználatáról

12:20-12:40: Glózer Rita: Z generációs tartalom-előállítók az új médiában

12:40-13:00: Szontágh Krisztina: A PhD közösség együttműködési lehetőségei a gazdasági szereplőkkel

13:00-13:20: Maksa Gyula: Képregény(alapú médiaközegek) és ismeretterjesztési lehetőségek

13:20-14:00 BÜFÉEBÉD

Előadóink a Pécsi Tudományegyetem marketing-, kommunikáció- és médiatudományi tanszékek kutatói, oktatói.

ABSZTRAKTOK ÉS AZ ELŐADÓK BEMUTATKOZÁSA A KONFERENCIA ELŐADÁSOKHOZ

TEKINTSE MEG A KONFERENCIÁN KÉSZÜLT VIDEÓKAT!

 

Törőcsik Mária

Törőcsik Mária egyetemi tanár, a PTE Közgazdaságtudományi Karán marketinget, vásárlói és fogyasztói magatartást, személyiségmarketinget, illetve márkamenedzsmentet oktat. Kutatási területei a fogyasztói magatartás, a trendkutatás, a marketing aktuális problémái. Egyetemi oktatói feladatai mellett marketing tanácsadással és marketingkutatással, továbbá trendkutatással foglalkozik.
Törőcsik Mária: Generációs gondolkodás - kutatás a Z és az Y generációról, életstílus csoportok
A 16-24 évesek életének megismerését, gondolkodásuk lényegét célozta egy kutatási projektünk. Előadásomban a kutatás elemeit, legfontosabb eredményeit mutatom be. A munkafolyamat legfontosabb részének azt értékelem, hogy meg tudtuk határozni a fiatalok életstílus-csoportjait, plasztikussá téve az eltérő gondolkodásmódokat, magatartás jellemzőket. Eredményeink a fiatalok fogyasztói – vásárlói magatartásával foglalkozó kutatókat, oktatókat éppúgy érdekelhetik, mint azokat, akik ezt a célcsoportot marketing- vagy kommunikációs szempontból tartják kiemelkedő fontosságúnak.
 


Szijártó Zsolt

1983-ban kezdtem tanulmányaimat a JPTE Tanárképző Karán magyar: irodalom-nyelvészet szakon, kommunikáció szakirányon. 1988-ben államvizsgáztam. 1996-tól PhD-tanulmányokat folytattam a berlini Humboldt Egyetem Európai Etnológia Tanszékén, doktori disszertációmat 1999-ben védtem meg. 1999 óta vagyok a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének vezetője. 2010-ben habilitáltam a budapesti ELTE Bölcsészettudományi Karán. Kutatási témáim: kultúra- és médiaelmélet, a mindennapi élet antropológiai vizsgálata.
Szijártó Zsolt (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs): Generáció- és médiakutatás között: fogalmi keretek – módszertani megközelítések
Az előadás egy olyan elemzési keret felvázolására tesz kísérletet, amely alkalmas lehet a „Z-generáció” médiahasználati szokásainak, kommunikációs formáinak értelmezésére. Az elemzési keret egy elméleti és egy módszertani részből tevődik össze: az elméleti rész főként azokat a médiatudományos megközelítéseket mutatja be, amelyek felhasználhatók a probléma tárgyalásakor. A módszertani rész egy eddig Magyarországon némileg elhanyagolt megközelítés, a médiaantropológia néhány fontosabb metodológiai elvét mutatja be, amelyek mentén e generáció kutatása érdekes eredményeket hozhat.
 


Szűcs Krisztián

Szűcs Krisztián a Pécsi Tudományegyetem Marketing Tanszékének adjunktusa. Főként Marketingkutatás tárgyakat oktat magyar és angol nyelven. Doktori fokozatát piacszegmentáció témakörében szerezte meg 2008-ban, az értekezés témája az életstílus-szegmentáció egy újszerű közelítése volt. Jelenlegi kutatásai a marketingkutatás módszertani fejlesztéseire koncentrálnak. A Z generációs projektben kutatásvezetőként koordinálta azt a komplex vizsgálatot, amelyben mind kvalitatív, mind kvantitatív technikákat alkalmaztunk a fiatal generáció megismerésére.
 
Szűcs Krisztián (PTE-KTK Marketing Tanszék): Tudomány iránti érdeklődés a fiatal generáció csoportjainál
Az előadás fókuszában a Z generáció tudománnyal, tudományos tartalmakkal kapcsolatos attitűdjei állnak. Bemutatjuk a vizsgálat tapasztalatait erre a témakörre koncentrálva, kezdve a tudomány értelmezésétől, egészen annak megítéléséig, illetve a viszonyulások alapján képzett különféle szegmensek leírásáig. Kitérünk arra is, hogy valóban kockák-e azok, akik átlag feletti érdeklődést mutatnak a tudomány iránt és arra is, hogy milyen információs forrásokat használnak az ismeretek bővítéséhez a fiatalok.
 


Kuráth Gabriella

A Pécsi Tudományegyetem marketingvezetője. Közel 20 éve foglalkozik felsőoktatási marketinggel. Munkája mellett felsőoktatási intézményben oktat óraadóként. Fő kutatási, szakmai és oktatási területei: a marketingtervezés, a marketingkutatás, valamint a marketingkommunikáció. 2007-ben PhD fokozatot szerzett a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában, disszertációjának témája a Felsőoktatási intézmények vonzerőfejlesztése. Számos felsőoktatási marketinggel foglalkozó tanulmány szerzője, rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon, munkatársaival három országos felsőoktatási marketing konferenciát szervezett.
Kuráth Gabriella: Villámmegoldások a tudománykommunikációban Avagy hogyan szólítsuk meg a Z generációt?
A tudományos élet bemutatása, megfoghatóvá tétele egyre nehezebb a régi marketing és kommunikációs módszerek alkalmazásával. A generációk változtak, a különbségek jelentősek, ezzel összhangban a tudománykommunikációs megoldásoknak, eszközöknek is követniük kell a változásokat. Az előadásban a Z generációval folytatott kommunikációs lehetőségeket, az általunk alkalmazott eszközök főbb jellemzőit, szerepét mutatjuk be, összegezve a főbb eredményeket és javaslatokat.
 
 

Guld Ádám

Médiakutató, a PTE-BTK, Társadalom- és Médiatudományi Intézet, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék oktatója. 2007-ben szerzett diplomát a PTE BTK-n angol nyelv és irodalom, valamint kommunikáció- és médiatudomány szakokon. 2007-től a PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Kultúratudományi Programjának hallgatója, disszertációját 2013-ban védte meg. Főbb kutatási területei: a média kulturális tanulmányozása, ifjúsági kultúrák- és kisebbségek médiareprezentációja.
Guld Ádám (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs): Bedrótozott nemzedék. "Árnyékkutatás" a Z generáció médiahasználatáról
Fejlett médiatudatosság, a televízió háttérbeszorulása, a mobilhordozók népszerűsége, a multitasking jelenség térhódítása - ezek jellemzik az ezredforduló előtti években született, Z-generációnak nevezett mai fiatalokat. A Pécsi Tudományegyetemen végzett kutatási program célja, hogy bővíteni, de főképp mélyíteni tudjuk a fiatal generáció kommunikációs szokásaival kapcsolatos ismereteinket. Ezek az ismeretek igencsak hasznosak lehetnek a médiapiacon tevékenykedő szolgáltatók erősödő versenyében is. 
 

Glózer Rita

Kommunikációkutató, a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének adjunktusa. PhD fokozatát (kommunikációtudomány) 2006-ban szerezte a PTE-n. Fontosabb könyve: Diskurzusok a civil társadalomról (2008, L'Harmattan). Alapító tagja a Magyar Kommunikációtudományi Társaságnak, tagja a Politikai Diskurzuskutató Központnak. Kutatási területei: diskurzuselmélet, civil társadalom, ifjúsági médiahasználat, online médiakultúra.
Glózer Rita (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs): Z-generációs tartalom-előállítók az új médiában
Az új média megjelenését a médiakutatók többnyire olyan demotikus fordulatként értékelik, melynek nyomában a felhasználók korábban nem tapasztalat mértékben tudnak bekapcsolódni a médiatartalmak termelésébe. A blogok, wikik, fotó- és videómegosztók, közösségi oldalak használatának terjedésével tömegesen jelennek meg a médiapiacon a laikus felhasználók. A felhasználói médiatartalmak (user-generated content) létrehozásában az internetes technika és technológia korai alkalmazói, a fiatal generációk tagjai járnak az élen. Felkészültségük, jártasságuk az online médiatérben, generációs habitusuk, tapasztalati világuk különösen alkalmassá teszi őket az új produkciós lehetőségek innovatív alkalmazására. A jelenség társadalmi-kulturális hátterét a későmodern közönség szegmentáltsága, sokféle niche piac és igény jelenléte jellemzi. A még intenzíven bővülő hazai online videópiacon ilyen létező niche igényeket elégítenek ki a z-generációs tartalom-előállítók által közzétett zenei és filmes paródiák, humoros filmkritikák, vlogok, game play-ek, beauty-, tag- és haul-videók. Előadásomban a magyar online videószcéna egyik első sikerszerzőjének YouTube-os „karrierjét” kísérem nyomon, mely mind az online videópiac sajátos ökonómiáját, mind művészi-kreatív vonatkozásait, mind pedig a tartalmak publikálásával együtt járó közösség- és közönségépítést jól példázza. 
 

Szontágh Krisztina

Szontágh Krisztina a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában szerezte doktori fokozatát. Kutatási területe a doktori képzésben résztvevők PhD minősítésének elősegítése a Web 2.0 eszközrendszerével, fókuszálva a közösségi oldalak marketinglehetőségeire.
Szontágh Krisztina: PhD közösség együttműködési lehetőségei a gazdasági szereplőkkel
Az előadásban bemutatom, hogy a PhD közösségi oldal milyen lehetőségeket kínál a gazdasági szereplők számára. Továbbá ismertetem, hogy a PhD hallgatók és a gazdasági szereplők együttműködései milyen további kölcsönös előnyöket biztosíthatnak mindkét fél számára. A célzott funkcióbemutatáson túl, az együttműködések várt, pozitív hatásai kerülnek felvázolásra. Részletezem a várt együttműködési formákat és az együttműködések létrejötte érdekében szükséges lépéseket. 
 

Maksa Gyula

Egyetemi adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén. Az Université catholique de Louvain kommunikáció szakán szerzett diplomát, majd doktori disszertációját a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájában védte meg. Változatok képregényre című könyve 2010-ben jelent meg.
Maksa Gyula (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs): Képregény(alapú médiaközegek) és ismeretterjesztési lehetőségek
Az előadás a képregény, illetve a képregényalapú hibrid médiaközegek és az ismeretterjesztő kommunikáció kapcsolatáról, megvalósult kommunikációs projektekről és ismeretterjesztési lehetőségekről szól. Az ismeretterjesztő kommunikációs dinamikába helyezett és helyezhető alkotásokat kétféle kontextusban kívánja láttatni. Egyrészt a tudományos népszerűsítés kommunikációelméleti vonatkozásai, ezzel összefüggésben ismeretterjesztés és média, másfelől a tág értelemben vett képregényes ismeretterjesztés kontextusában.Az utóbbinak nemcsak a tudományos ismeretterjesztés, hanem mások mellett a különböző kulturális közvetítések, például olvasás-népszerűsítés, társadalmi célú kampányok vagy némely szervezeti kommunikációs és közdiplomáciai akció is része lehet. 
 

Pécsi Tudományegyetem
Tudománykommunikáció a "Z generációnak"

Rólad szól, önnek szól!

Hírek

Tudománykommunikáció a Z generációnak projekt zárókonferenciája
Új videónkon Maksa Gyula előadását tekintheti meg
További hírek

Eseménynaptár

2022
szept
H K Sze Cs P Szo V
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Kutatói portrék

Természetközeli szennyvíztisztítás