projekt

A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 számú

 „Tudománykommunikáció a Z generációnak” projekt rövid leírása és eredményei

ELérendő célok ÉS MEGVALÓSULT EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA

 

A projekt alapvető célja az, hogy bemutassa a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetében illetve kötelékében található fiatal korosztály számára az egyetem tudományos eredményeit, az itt folytatható tudományos munka értékeit.

A fentebb megfogalmazott célt akkor tudjuk elérni, ha a fiatal korosztályt megismerjük, és ha a fiatal korosztályhoz sajátos nyelvezetük, kommunikációs stílusuk, kommunikációs eszközeik alkalmazásával közelítünk. Ezen - a szakirodalomban Z generációnak nevezett, 15-24 éves - korosztály magatartásának, értékeinek feltárásához, aktivizálásához járul hozzá a projekt.

A projekt céljának eléréséhez aktivitásainkat a fiatal generációra koncentráljuk, így értelmezésünk szerint a középiskolásokat, az egyetemi hallgatókat és a PhD hallgatókat érintő tevékenységeket fogalmaztunk meg elsődlegesen, éppen ezért ennek megfelelően tervezzük az aktivitásokat is, szem előtt tartva a megvalósítás céljait.

Kiinduló feltételünk volt a tervezés során az is, hogy a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetébe tartozó dél-dunántúli területeket tekintjük a megvalósítás helyszínének, nem kizárva természetesen más térségek érdeklődőit sem. A projekt során létrejövő tudást azonban széles körben kívánjuk elérhetővé tenni, segítve más területeken megvalósuló fiatal generációt célzó programok sikerességét.

 

A fentebb vázolt projektkoncepció céljainak eléréséhez az alábbi tevékenységeket, tevékenységcsoportokat tervezzük.

 

 

 1.  
 2. A fiatal célcsoport magatartásának, döntéseinek megismerése

Feladatfelelős: Dr. Szűcs Krisztián, PTE KTK

 

Miután az új generációs fiatalokról, akik a célcsoportot alapvetően alkotják, viszonylag kevés átfogó, megbízható kutatási információ áll rendelkezésünkre, ezért a hatékony kommunikáció, a szemléletformálás érdekében, a projekt további lépéseinek megalapozásaként, kutatást tervezünk a 15-24 éves fiatalok körében. Ahhoz, hogy a minta reprezentatív legyen, személyes megkérdezést tartunk indokoltnak. Ennek kapcsán gyűjthető annyi, elektronikus úton is elérhetőséget jelentő cím, amivel a későbbiek során akár az aktivitásainkat meghirdethetjük. A megkérdezéses vizsgálat a projekt elején egy alkalommal kerül lefolytatásra. A kutatás során 2000 fős fiatal mintát tervezünk megkérdezni országosan, de külön elemzést végzünk a dél-dunántúli térségben élő fiatalokra is. A kutatás lefolytatását külső szakértő cégre bízzuk. A személyes megkérdezés során alapvetően a fiatalok értékeit, életstílusát, mindennapjaik eltöltésének megismerését adó blokkot, a kommunikációjuk csatornáit kutatjuk. Emellett már a projekt e fázisában is fontosnak tartjuk az egyetemi tudományos eredmények disszeminációját. Ennek érdekében a kérdőívekbe építünk olyan kérdéseket, melyek által a megkérdezettek tudomást szerezhetnek kutatásokról, innovációkról különböző tudományterületeken, mi pedig megismerhetjük a fiatal korosztály preferenciáit, érdeklődési körét ezekkel kapcsolatban.

Miután a dél-dunántúli középiskolások és az egyetemisták állnak a célkeresztben, így körükben 5-5 fókuszcsoportos vitát szervezünk, csoportonként kb. 12 fő részvételével. Ennek során a tudománykommunikációhoz keresünk érveket, vonzó megoldásokat.

Középiskolai tanárok és egyetemi oktatók körében végzünk mélyinterjús megkérdezést a Z generáció körében szerzett oktatási tapasztalataik megismerésére. 10-10 mélyinterjú lefolytatását tekintjük elegendőnek.

 

A fiatal célcsoport elérésére számos mintaértékű megoldás található, így egy munkafázisban, trendkutatással a fiatalokkal való kommunikálás best practice példáit gyűjtjük össze. Tanulmányok készülnek a továbbiakban olyan témakörökről, melyeket a projekt későbbi fázisai során hasznosítani tudunk.

Mindezen eredményekből, valamint szekunder kutatási anyagokból adatbázist hozunk létre, amivel nem csupán ezt az adott projektet kívánjuk megtámogatni, hanem annak szélesebb körben való terjesztést is megcélozzuk. Amellett, hogy a tanulmány kiindulópontját képezi a további aktivitások megtervezésének, alkalmas kell, hogy legyen a Z generációs tudás dokumentálására.

 

Megvalósítandó tevékenységek

-          2000 fős személyes megkérdezés

-          10 fókuszcsoportos vita

-          10 középiskolai tanári, 10 egyetemi oktatói mélyinterjú

-          4 tanulmány, 2 kutatási jelentés, elemzések

Kimenetek

-          kutatási jelentés a magyar fiatalok életstílusáról (Szűcs Krisztián)

-          kutatási jelentés a dél-dunántúli fiatalok sajátos életstílus vonatkozásairól (Szűcs Krisztián)

-          tanulmány a fiatalokkal való kommunikálás best practice trendpéldáiról (Soós János)

-          tanulmány a fiatalok fogyasztásáról, tartalomfogyasztásáról (Tóbi István)

-          tanulmány a fiatalok időfogyasztásáról - az időmérleg kutatás célzott feldolgozása (Bittner Zoltán)

-          tanulmány a tudomány és fiatalok kapcsolatáról (Duga Zsófia)

-           

A tanulmányokhoz irodalomjegyzék és mellékletek kapcsolódnak.

 

Ahhoz, hogy az alapozó fázis eredményeit a projekt résztvevői számára eljuttassuk, workshopot szervezünk, ahol az eredmények megvitatása történik meg. A workshop fő célcsoportja középiskolai tanárok és egyetemi oktatók, kutatók, valamint a kapcsolódó kutatási feladatok végzői.

Közös sajtótájékoztatót is tartunk a támogató cégek közreműködésével Budapesten, ahol a kutatások (1. és 2. feladat) eredményeit prezentáljuk.

A részprojekt keretében megvalósult tanulmányok letölthetők INNEN! 

 

 1.  
 2. Fiatalok kommunikációjának megismerése

Feladatfelelős: Dr. Szíjártó Zsolt, PTE BTK

 

A fiatalok általános jellemzőinek feltárását célzó alapozó vizsgálattal párhuzamosan kifejezetten a kommunikációjuk módjainak, csatornáinak, jellegzetességeinek feltárását is elvégezzük. Amellett tehát, hogy lesz egy áttekintő tudásunk a fiatalok életstílusáról, a tanulás, a tudomány eredményeinek értékeléséről, a kommunikációs szokások feltárására is koncentrálunk.  

Kvalitatív kutatást tervezünk ebben a fázisban, amely kutatást a kommunikációs és szociológiai tanulmányokat folytató hallgatók végzik. Az „árnyék-kutatás” lényege az, hogy a kutatást végző hallgató - megfelelő felkészítés után - végigkíséri egy középiskolás teljes napját, aminek dokumentálása a kommunikációs tevékenység rögzítésével történik. Ezáltal bővíteni, de főképp mélyíteni tudjuk a fiatal generációról való ismereteinket. Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőséi célcsoportok bevonását is, az ő kommunikációs szokásaik megismerését, mely által a projekt további fázisaiban hatékonyabban tudjuk megszólítani őket. A kutatás tehát 3 fő csoport megismerését célozza: a normál közegből érkező fiatalokét, a hátrányos helyzetűekét, valamint romákét. A kutatás eredményeit mindhárom esetben egy tanulmány foglalja össze, melyeket a kutatásban részt vevő munkatársak/PhD hallgatók készítenek.

A fiatalok saját magukról való tudásának előhívását is tervezzük, melyet egy verseny kiírásával szándékozunk elérni. A verseny lehetővé teszi, hogy a fiatalok kommunikációjának megismerését az érintettek szemszögéből is megtehessük. A versenyre legalább egy középiskolásból és egy egyetemistából álló csapatokban lehet nevezni.

Megvalósítandó tevékenységek

-          20 árnyékkutatás átlagos középiskolai fiatalok esetében

-          20 ön-árnyékkutatás átlagos egyetemista fiatalok esetében

-          10 árnyékkutatás hátrányos helyzetű középiskolai fiatalok esetében

-          10 árnyékkutatás roma középiskolai fiatalok esetében

-          6 tanulmány, 4 kutatási jelentés elemzésekkel

Kimenetek

-          kutatási jelentés a magyar fiatalok kommunikációjáról (Szíjártó Zsolt)

-          kutatási jelentés a roma fiatalok kommunikációjáról

-          kutatási jelentés a hátrányos fiatalok kommunikációjáról

-          kutatási jelentés a kommunikációs verseny tapasztalatairól

-          tanulmány az ifjúságkutatásról Magyarországon az ezredforduló után - szakirodalmi, fogalomtörténeti áttekintés: szcénák, szubkultúrák, kutatási eredmények

-          tanulmány a fiatalok és a szabadidő, zene, fesztiválok kapcsolatról - Fesztiválok, élményhelyek – új kommunikáció színterek az ifjúsági kultúrában

-          tanulmány a fiatalok virtuális szcénáiról - online közösségek, hálózatok – a közösségszerveződés új formái

-          tanulmány a fiatal generáció oktatásának sajátos feladatairól (Pais Ella)

-          tanulmány a fiatalok médiahasználati szokásainak átalakulásáról – előtérben az önreprezentáció szerepe, a test megmutatása, egyéb megnyilvánulások a web 2.0-n

-          tanulmány a fiatalok figyelemfelkeltésének lehetőségeiről, informálódási szokásainak átalakulásáról – előtérben a vizualitás, a képek 

 

A tanulmányokhoz irodalomjegyzék és mellékletek kapcsolódnak.

 

Ahhoz, hogy az alapozó fázis eredményeit a projekt résztvevői számára eljuttassuk, workshopot szervezünk, ahol az eredmények megvitatása történik meg. A workshop fő célcsoportja középiskolai tanárok és egyetemi oktatók, kutatók, valamint a kapcsolódó kutatási feladatok végzői.

Közös sajtótájékoztatót is tartunk a támogató cégek közreműködésével Budapesten, ahol a kutatások (1. és 2. feladat) eredményeit prezentáljuk.

 

A két kutatási feladat ismereteinek összegzése egy nemzetközi konferencia keretében történik meg.


A részporjekt keretében megvalósult tanulmányok letölthetők INNEN! 

 

 

 1. PhD közösség fejlesztése

Feladatfelelős: Varga Attila, PTE KTK

 

Célcsoportnak tekintjük a középiskolások és az egyetemi hallgatók mellett a PhD hallgatókat is. Az egyetem régi törekvéseit tudjuk megvalósítani azzal, hogy olyan fejlesztést is beillesztünk a programunkba, amelynek célcsoportja a tudományos munkát már megkezdő, de azt még nem befejező PhD hallgatók. Az ő összekapcsolódásukat, párbeszédet eredményező, egymást motiváló lehetőségét próbáljuk ki, először pilot módon egy tudományterületen, a Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájának bevonásával, majd ettől távol álló másik két tudományterületen is, nevezetesen a gyógyszerész- és műszaki tudományok területén a Gyógyszertudományok Doktori Iskola és a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskolájának bevonásával.

A fejlesztés eredményeképpen a projekt honlapján futó interaktív alkalmazás létrejöttét tervezzük, mely testre szabható lesz a különböző tudományterületek doktori iskolái speciális igényeinek megfelelően. A web2 lehetőségének kihasználásától azt várjuk, hogy a PhD hallgatók nagyobb mértékben tudják segíteni egymás munkáját, sokrétűbb tudományos tevékenységet tudnak tervezni és megvalósítani.

A pilot fázis eredményeinek megbeszélésére egy PhD konferenciát tervezünk, amely visszacsatolást adhat az addigi munka eredményeiről, a javítási lehetőségek megoldásairól. A konferencia fő célcsoportja más egyetemek, valamint a Pécsi Tudományegyetem PhD hallgatói, oktatói. A konferencia elősegíti az egyetemi eredmények más egyetemek hallgatói, oktatói felé való közvetítését is.

 

Megvalósítandó tevékenységek

-          PhD online közösségének web, okostelefonos és Facebook alkalmazások fejlesztése

-          3 doktori iskola testre szabott interaktív alkalmazás fejlesztése

-          3 doktori iskola feltöltött közösségi platformja

-          1 konferencia

Kimenetek

-          a projekt honlapján 3 működő doktori iskolai közösség

-          konferencia a PhD hallgatók virtuális hálózatának kialakításában rejlő előnyökről 

A PhD munkacsoport keretében megvalósult konferencia összefoglaló elérhető ITT!

A létrehozott PhD közösségi portál elérhető
INNEN!


 1.  
 2.  
 3. Kutatói portrék, izgalmas kutatási témák

Feladatfelelős: Kosaras Attila, UNIV TV

 

Ahhoz, hogy a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés eredményeit bemutassuk, népszerűsítsük, mintákat is kell mutatni a célközönség tagjainak. Kutatói portrékat készítünk ezen cél elérésére. 3-4 perces rövid anyagokat forgatunk fiatal, az egyetemen dolgozó kutatókkal, illetve tudományos diákköri dolgozatokkal és más versenyeken kitűnt egyetemi hallgatókkal. Különös figyelmet fordítunk arra a kutatói portrék összeállítása során az esélyegyenlőség megteremtésére, valamint a hátrányos helyzetű célcsoportok bevonására.  Terveink szerint ezek a rövid anyagok a projekt 2., 3. és 4. félévében rendszeresen, hetente többször frissülő módon lesznek honlapunkon elérhetőek. Az egyetemi, illetve iskolai szünetekhez, vizsgaidőszakokhoz igazodva minden szakaszban 16 kisfilmet forgatunk oktató/kutatók, valamint 16 kisfilmet hallgatók szereplésével. Célunk, hogy ezek a portrék a célcsoport minél szélesebb rétegéhez eljussanak, ezért a projekt honlapjáról letölthető, különféle platformokon elérhető módon kerülnek a célcsoport látókörébe. Ehhez a honlap célzott, kiegészítő informatikai fejlesztése szükséges.

A kutatói portrék mellett szintén heti rendszerességgel készítünk 3-4 perces, rövid kisfilmeket a fiatalok számára elérhető módon, gondolkodást serkentő témakörök felölelésével, elsősorban a matematikai, természet-, műszaki és informatikai tudományok területéről. Ezek átfogó témákat érintenek, amelyekhez három, eltérő tudományterületen működő szakember ad inspirációt. Gondolunk itt olyan témákra, mint például transzparencia, titok, élmény.

A portrék, interjúk alanyainak kiválasztása a PAB, a PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ partnereinkkel együtt, Pais Ella vezetésével történik. A válogatásnál elsődleges szempont, hogy a fiatal kutatóknak, azon belül elsősorban a természettudományokkal foglalkozóknak adjunk lehetőséget a pályázati elvárásoknak megfelelően. A munkában résztvevők adnak javaslatot a fiatalok számára is izgalmasnak tűnő

témákra.

Ahhoz, hogy a lehető legjobb megjelenítési megoldásokat találjuk meg, 5 alkalommal tesztvetítéseket szervezünk középiskolások részvételével.

Ezen portrék és kutatási témák anyagai nem csupán a szűkebben vett célcsoport elérését szolgálják, hanem törekszünk arra is, hogy ezeket a különféle hálózati televíziók átvegyék, és a társadalom széles köre számára sugározzák.

Fontosnak tartjuk a kisfilmek arculatát minél innovatívabb, és a korosztály ízléséhez közel álló módon kialakítani, ezért az adások arculattervezésére versenyt hirdetünk az egyetemisták körében. Célunk ezzel kettős: egyrészt szeretnénk a célcsoporthoz közel álló elemeket felhasználni, másrészt a verseny a kutatói portrék promotálásának, az egyetemisták körében való szélesebb körű elterjesztésében is nagyon fontos szerepet játszik.

 

Megvalósítandó tevékenységek

-          kutatók, kutató hallgatók kiválasztása

-          hallgatói verseny lebonyolítása

-          tesztvetítések

-          144 rövid anyag elkészítése

-          a honlapra kerülő anyagok rendszerezése, folyamatos frissítése

-          a flashmob rendezvények vizuális keretének kialakítása

-          a flashmob rendezvényekre összeállítások készítése

Kimenetek

-          a projekt honlapján látható 144 rövid portré, gondolatsor

-          széles kört elérő megjelenések elérése

 

A részporjekt keretében létrehozott anyagok elérhetők ITT!

A kutatói portrék és témák összefoglalója letölthető INNEN!

 1.  
 2.  
 3. Flashmob rendezvények

Feladatfelelős: Dr. Kuráth Gabriella, PTE Marketing Osztály

 

A fiatal, elsősorban középiskolás célcsoport számára flashmobszerű megoldásokat tervezünk, melynek során kitelepülések lesznek főképp a középiskolások által látogatott színterekre. Olyan rövid, meglepetésszerű megjelenésekre gondolunk, amelyek néhány percben helybe viszik az egyetem tudományos eredményeinek, innovációinak bemutatását, nagyobb részben a természettudományi és műszaki tudományterületekről. Összesen 72 flashmob akciót tervezünk, melyek Pécsett és a régió kisebb településein, mint Sellye, Szigetvár, Mohács, Komló, Siklós, Dombóvár, Szekszárd, stb. kerülnek lebonyolításra. A diákok 3*4 hónapon keresztül heti két alkalommal találkozhatnak valamelyik színtéren az akcióval.

Ahhoz, hogy ez a megoldás kreatív módon történjék, pályázati lehetőséget hirdetünk meg, melyre egyetemisták (akár középiskolásokkal együtt) adhatnak be terveket a marketingakciók megvalósításának módjaira, annak látványtervére. Nem csupán tervet, hanem megvalósítást is kérhetünk, így a kommunikációban az egyetem hallgatói tevőlegesen is részt tudnak vállalni.

A megvalósítás szervezését, kézben tartását olyan profi cégre bízzuk, amely cég már eddig is bizonyított kreatív megoldásaival. A megmozdulások az egyetem munkatársainak részvételével, együttműködésével történnek.

 

Megvalósítandó tevékenységek

-          a flashmob-ban érintett középiskolákkal kapcsolattartás

-          hallgatói verseny a flashmob rendezvények látványtervére

-          kapcsolattartás a kutatói portrékat készítőkkel

-          a bonyolító cég kiválasztása

-          a rendezvények előkészítése

Kimenetek

-          72 flashmob rendezvény

-          hallgatói verseny eredményeinek honlapon történő megjelenítése

-          a flashmob rendezvények visszhangjának nyilvánossá tétele a honlapon

A megvalósult Flash mob rendezvények megtekinthetők ITT! 


 

 1. Kommunikálás a Z-generációval - a tudás átadása

Feladatfelelős: Pásztó Renáta, PTE MK

 

A projekt kutatási és aktivitási elemeinek folytán olyan tudás halmozódik fel, amit meg kell osztani az érdeklődőkkel, fórumokat kell teremteni viták lefolytatására.

Ez a feladatsor segíti a kapcsolódó rendezvények gördülékeny megvalósítását. A feladatfelelős gondoskodik arról, hogy ne szokványos rendezvények, szokványos módon jöjjenek létre, hanem kreatív, a célcsoportot is tükröző megoldásoknak örüljünk.

A kutatások eredményeinek továbbvitelét egyrészt az egyetem dolgozói körében tervezzük, másrészt tapasztalatainkat más, a vizsgált és aktivizált célcsoport esetében érintett intézmények, szervezetek munkatársainak (elsősorban oktatási intézmények), sőt kutatóknak, szakdolgozat íróknak is továbbítani kívánjuk.

A Pécsi Tudományegyetemen front office-ban dolgozó munkatársak számára 3 workshopot szervezünk, az egyetemi hallgatókkal történő kommunikációjuk fejlesztése érdekében. Az egyetemi oktatóknak, elsősorban az elsőévesekkel találkozó oktatóknak egy belső konferenciát szervezünk, hogy a megszerzett tudásunkat, tapasztalatainkat át tudjuk adni, meg tudjuk vitatni.

A PhD hallgatók konferenciájának megszervezése is itt jelentkező feladat, amit szakmai tartalommal az adott feladat felelősei töltenek meg.

„Z generáció és a tudomány iránti érdeklődés” címmel nemzetközi konferencia keretében adjuk át azt a tudást, amit a célcsoport körében végzett kutatásaink és tevékenységeink eredményeznek. Érintetti kör ebben az esetben: kutatók, oktatók, de a generációval foglalkozó szakterületek képviselői is. A konferencia fő témája, a fiatal korosztályt milyen módon lehet bevonni a különféle tudományterületekre, figyelmüket felkelteni, magatartásukat megérteni. Külföldi vendég előadókat hívunk, akik a fiatalok életstílusa és szcénák témában tartanak előadásokat. Mindemellett olyan, a projekt során a tevékenységekbe bevont hallgatókat is szeretnénk megszólaltatni, akik személyes tapasztalataikról, motivációikról tudnak beszámolni. A konferencia egy tanulmánykötet megjelentetésével gazdagodik.

Záró konferenciánkra a Z generációval foglalkozó szakembereket hívjuk meg, a gyakorlatban alkalmazható ismeretek, tapasztalatok átadására. Érintetti kör ebben az esetben: a középiskolák igazgatói; a fiatalokkal foglalkozó intézmények szakemberei; a gazdasági élet azon szereplői, akik a fiatalokat kiemelt célcsoportnak tekintik.

 

Megvalósítandó tevékenységek

-          kutatási szakasz ismereteit közlő belső workshop

-          belső konferencia rendezése PTE oktatóknak

-          munkatársi worshopok szervezése

-          PhD hallgatói konferencia Budapesten

-          nemzetközi konferencia szervezése

-          záró konferencia szervezése

Kimenetek

-          sikeres rendezvények

-          kiadvány a kutatási eredményekről

 

ESEMÉNYNAPTÁR

2022. szeptember
H K Sze Cs P Szo V
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Események

04
dec
http://www.theprospect.net/wp-content/uploads/2014/07/college-students-awesome.jpg
Időpont:
2014-12-04 09:00
Helyszín:
Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16., E25 épület, 001. terem
03
dec
http://eszaon.hu/wp-content/uploads/2014/02/diákok-fiatalok-egyetemisták-800x531.jpg
Időpont:
2014-12-03 14:00
Helyszín:
Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16., E25 épület, 301. terem
20
nov
TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ
Időpont:
2014-11-20 10:00
Helyszín:
Budapest, Ötkert, Budapest, Zrínyi utca 4.
További események