TanulmányokKOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIAFOGYASZTÁS 


Közéleti véleményformálás az internetes paródia-videókban
A Pempi-jelenség
 
Glózer Rita
 
Mindennapi tapasztalataink és az empirikus kutatások tanúsága szerint is egyre látványosabb a fiatal korosztályok elfordulása a politikától. Tanulmányomban a politikai intézmények iránti közöny és bizalmatlanság ezen tapasztalatát igyekszem árnyalni azzal, hogy bemutatok egy újfajta mediatizált közéleti reflexiós formát. A közösségi médiában otthonosan mozgó fiatal közönség humoros, parodisztikus stílusú, társadalmi és kulturális témákra reflektáló videók tömeges fogyasztója. Az általam vizsgált paródia-videók ismert mozifilmek, talkshow-k, hírműsorok részleteiből, szereplőiből, vírusvideókból és mémekből, felkapott zenei slágerek felhasználásával remixelt alkotások, melyekben a tabloid hipermédia sztárjai mellett az internet hétköznapi celebjei (hajléktalanok, lecsúszott, perifériára sodródott emberek) is megjelennek. A filmekben az erőszak és különféle devianciák karneváli tobzódását, hiperbolisztikus ábrázolását láthatjuk, ami éppúgy a humor forrásává válik, mint a társadalom peremére szorult szereplők személye, viselkedése. A videók a paródia és a hiperbola eszközeinek felhasználásával feje tetejére állítják, és egyúttal önmagával szembesítik a szórakoztatásra és fogyasztásra épülő, ugyanakkor az erőszak, szegénység, függősségek vagy a kirekesztés különféle formái által áthatott társadalmi világot. A kinevetés, megfordítás nemcsak az elhatárolódás gesztusa, hanem a beavatkozás, helyreállítás szimbolikus aktusa is, mely által a „komoly” véleménynyilvánítástól és politikai participációtól tartózkodó fiatalok a maguk módján nagyon is markánsan nyilvánítanak véleményt e társadalmi jelenségekről. A paródia-videók készítésének és fogyasztásának gyakorlatát a mediatizált, folklorisztikus politikai kommunikációs megoldások és tartalmak magyarországi fejlődéstörténetének kontextusán belül is elhelyezem és interpretálom.
 
A cikk teljes terjedelmében megtekinthető ITT!


Kép forrása ITT!
 


Hátrányos helyzetű fiatalok kommunikációja
 
Glózer Rita
 
A fiatalok kommunikációjának megismerését célzó empirikus kutatás keretében egy kisebb mintán megvizsgáltuk a nem vér szerinti családjukban nevelkedő, állami gondoskodásban vagy nevelőszülőknél élő fiatalok kommunikációs, médiafogyasztási szokásait. A médianapló és az árnyékkutatás módszerének kombinálásával feltérképeztük a körükben jellemző médiahasználati mintázatokat. A kutatás legfontosabb eredménye, hogy míg a nevelőszülős családokban élő fiatalok kommunikációs szokásai semmiben sem különböznek az átlagos fiatalokétól, addig az intézetben, kollégiumban élő kortársaik médiahasználatát döntően befolyásolják ezen intézmények belső szabályai, társas szokásai és alrendszerei. A mindennapok szabályozottsága, kontrollált lefolyása megakadályozza, hogy egyéni médiahasználati stratégiák, szokások, tartalmas és érdemi médiahasználat alakuljon ki a bennlakó fiatalok esetében. Ez annak ellenére is így van, hogy éppen ők átlagon felül el vannak látva kommunikációs és médiaeszközökkel. A nevelőszülőkkel élő fiatalok fogadott családja a médiahasználat tekintetében is fontos szocializációs színtérnek bizonyul, ahol elsajátítják a közös médiafogyasztás, a médiatérben való tájékozódás módjait, és a saját médiahasználat kontrollálásának képességét.

A cikk teljes terjedelmében megtekinthető letölthető ITT!


Kép forrása ITT!

Glózer Rita (1971-) kommunikációkutató, egyetemi adjunktus (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék). 2006-ban szerzett PhD fokozatot a PTE BTK Kommunikáció Doktori Programjában. Kutatási területei a diskurzuselemzés, a szervezeti és politikai kommunikáció, valamint a civil szervezetek. Honlap:http://www.commonline.hu/index.php?main=5&documentid=8 

Képregény(alapú médiaközegek) és ismeretterjesztési 
lehetőségek
 
Dr. Maksa Gyula 
 
A tanulmány a képregény, illetve a képregényalapú hibrid médiaközegek és az ismeretterjesztő kommunikáció kapcsolatáról, megvalósult kommunikációs projektekről és ismeretterjesztési lehetőségekről szól. Az ismeretterjesztő kommunikációs dinamikába helyezett és helyezhető alkotásokat, konkrét kulturális szövegeket kétféle kontextusban kívánja láttatni. Egyrészt a tudományos népszerűsítés kommunikációelméleti vonatkozásai, ezzel összefüggésben ismeretterjesztés és média, másfelől a tág értelemben vett képregényes ismeretterjesztés kontextusában. Képregényes szakirodalmakat követve azt mondhatjuk, hogy az utóbbinak nemcsak a tudományos ismeretterjesztés, hanem mások mellett a különböző kulturális közvetítések, például olvasás-népszerűsítés, társadalmi célú kampányok vagy némely szervezeti kommunikációs akció is része lehet – és ezt a sokféleséget érdemes együtt láttatni. 
 
A tanulmány teljes terjedelmében elérhető ITT!

 
Kép forrása ITT!

Maksa Gyula PhD. Egyetemi adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén. Az Université catholique de Louvain kommunikáció szakán szerzett diplomát, majd doktori disszertációját a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájában védte meg. Változatok képregényre című könyve 2010-ben jelent meg. 
HÁTTÉRTANULMÁNYOK


Alapvetések a Z generáció tudomány-kommunikációjához

Pais Ella Regina
 
Az oktatás és kutatás területén jelentkező problémák közül az utóbbi években kiemelt jelentőséget nyert a tudomány-kommunikáció és a teljesítménymotiváció témaköre az Y és Z generáció körében. Munkánkban a generációs problémák hátterének, okainak, kezelésének feltárása mellett nyomon követtük a teljesítménymotiváció változását. A kibontakozó személyiségvonásbeli tendenciák nem megnyugtatók. A belső kontroll attitűd erősödött ugyan, de a fatalizmus mértékének növekedése arra utal, hogy a hagyományos oktatási módszerek nem jelenthetnek hatékony hajtóerőt a felsőoktatásban. A hallgatók probléma szituációkban sem önmagukban, sem a környezetükben élőkben nem bíznak, instrukcióikat nem fogadják el, így a tudomány –kommunikációs teljesítményük is változik. Ahhoz, hogy ez utóbbi területen eredményesebbek lehessünk, új utakat kell járni az oktató - hallgató párosnak. Nem lehet hatékony a pusztán előadásokra, frontális munkára korlátozódó tevékenység. Eredményesebb a gyakorlatias, közös munka, ahol a középpontban a hallgató és az ő tevékenysége áll.
 

A tanulmány teljes terjedelmében letölthető ITT!
A kép forrása ITT!


PAIS ELLA REGINA pszichológus, főiskolai tanár. 1967-71-ig a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakos hallgatója, 1973-1977-ig a József Attila Tudományegyetem pedagógia szakos, 1980-1984 között pedig az Eötvös Lóránd Tudományegyetem pszichológia szakos hallgatója volt. 1984-ben védte meg bölcsész doktori értekezését (summa cum laude). Tudományos minősítése: 2001. PhD fokozat (summa cum laude). 
 
 

Tudomány és a fiatalok kapcsolata


Duga Zsófia
 
A fiatal generáció érdeklődése szerteágazóbb a korábbi generációk tagjainak érdeklődéséhez képest, mely elsősorban arra vezethető vissza, hogy már születésüktől kezdve jóval több inger éri őket, s a technológiai eszközöket és az internetet is kiskoruktól kezdve nagy biztonsággal kezelik. A kérdés csak az, hogy ez az érdeklődés mutat-e tudományos érdeklődés irányába, s ha igen egy-egy tudományos terület, téma iránti érdeklődés mennyire tekinthető tartósnak. A Z generáció tagjai esetében az érdeklődés felkeltésére, tanításukra más módszereket kell alkalmaznunk a korábban megszokottaknál, hogy munkánk eredményes legyen. Jelen tanulmány keretei között, arra kerestük a választ: Hogyan tanulnak a Z generáció tagjai?  Hogyan tanítsuk őket? Hol fontos a tudomány számukra, s esetükben melyek a tudományközvetítés hatékony színterei? Mindezt az oktatók hogy látják?

A tanulmány teljes terjedelmében megtekinthető ITT!


Kép forrása ITT!
 
DUGA ZSÓFIA 1973-ban született Pécsett. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, a PTE Közgazdaságtudományi Karán diplomázott. Jelenleg PhD hallgató, a PTE AOK PR-referense 2004 óta.             
Fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – Tanulmány
 
Guld Ádám, Maksa Gyula
 
„A középiskolás fiatalok médiahasználati és kommunikációs szokásai” elnevezésű átfogó kutatás a „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja” című program alprojektjeként valósult meg a Pécsi Tudományegyetemen, 2013-ban. A kutatás alapvető célja az, hogy bemutassa és közvetítse a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetében található fiatal korosztály számára az egyetem tudományos eredményeit. Ezt a célt csak úgy tudjuk elérni, ha jól ismerjük a fiatal korosztály nyelvezetét, kommunikációs stílusát. A projekt segítségével egy olyan tudásbázist igyekszünk létrehozni, melynek segítségével hatékonyabban teremthetünk kapcsolatot az említett célcsoporttal. A vizsgálat lehetőséget ad arra, hogy pontosabb képet alkothassunk az úgynevezett Z-generáció kommunikációs szokásairól. Az alábbi tanulmány a kutatás legfontosabb eredményeit foglalja össze.

A tanulmány teljes terjedelmében letölthető ITT! 


Kép forrása ITT!
 
Guld Ádám Médiakutató, a PTE-BTK, Társadalom- és Médiatudományi Intézet, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék oktatója. 2007-ben szerzett diplomát a PTE BTK-n angol nyelv és irodalom, valamint kommunikáció- és médiatudomány szakokon. 2007-től a PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Kultúratudományi Programjának hallgatója, disszertációját 2013-ban védte meg. Főbb kutatási területei: a média kulturális tanulmányozása, ifjúsági kultúrák- és kisebbségek médiareprezentációja.EMO rajongók stílusélményei retrospektív megközelítésben

Guld Ádám
 
Jelen írás a TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja kutatás Fiatalok kommunikációjának megismerése alprojektjének háttértanulmányára épül, amely elsősorban az online szerveződő zenei szubkultúrák identitásképző és identitásformáló funkcióival foglalkozik Z-generációs fiatalok körében. A téma jelentőségét indokolja, hogy a fiatalok médiahasználati szokásait vizsgáló kutatások azt bizonyítják, hogy a zenéhez köthető egyéni és csoportos tevékenységek (zenehallgatás, zene letöltése és megosztása, zenei rendezvények látogatása stb.) olyan kulcsfontosságú szerepet töltenek be a kérdéses korcsoportban, amely messze túlmutat pusztán csak a szabadidő eltöltésének különböző módozatain. A tanulmány egy az EMO stílussal foglalkozó, kvalitatív megközelítéseket alkalmazó, mikroszintű vizsgálatra épül, amely a szubkulturális identitás transzformációin keresztül tárja fel a zenei irányzattal történő megismerkedés, a stílussal való azonosulás és a közösség elhagyásának mozzanatait.
 
A tanulmány teljes terjedelmében letölthető ITT!


Kép forrása ITT!
  A „Z” generáció - Irodalmi áttekintő, összefoglaló

Pál Eszter 
 

Készült a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 - Tudománykommunikáció a Z generációnak projekt keretében

 

A tanulmány a „Z” generációval foglalkozó irodalmak alapján összefoglalja e 15-24 közötti fiatalok alkotta generáció legfontosabb jellemzőit. A kutatás megerősíti, hogy a fiatal generáció egyedi nyelvvel és kommunikációs stílussal rendelkezik, továbbá azt, hogy kommunikációs eszközhasználatuk is igen jellegzetes, egyedi. Az előbbieknek megfelelően a generáció aktivizálása, illetve a velük való kommunikáció csak akkor lehet sikeres, ha megismerjük és meg is értjük e csoport jellemzőit. A fiatalok többnyire nincsenek tisztában az egyetemen folyó akadémiai munkával, amely szükségessé teszi a megfelelő információk áramoltatását irányukba, továbbá az egyetemi karrier utak felvázolását is. A célunk, hogy végül a felsőoktatás iránti elhivatottságukat, érintettségüket növeljük.
A teljes kutatás sikere érdekében, vagyis a megfelelő kommunikációs mód, kampány kialakítása érdekében ez az irodalmi összefoglaló segít megérteni, hogyan lehet hatékonyan elérni a „Z” generáció tagjait, milyen magtartási jellemzőkkel, értékekkel rendelkeznek, illetve azt is vizsgáljuk, miképp bírhatók aktivitásra. A tanulmány éppen ezért nem csak jelen projekt kapcsán hasznos, hanem segítheti mindazok munkáját, akik más programok során kívánják elérni e fiatal generációt, a tanulmány fontosabb következtetései, megállapításai ugyanis ennek sikerességéhez is hozzájárulnak.
A tanulmány a fentieknek megfelelően bemutatja a különböző generációk legfontosabb jellemzőit, hogy érzékeltessük, milyen különbségek mutatkoznak az egyes csoportok közt, definiálja a „Z” generációt, s kitér a generáció vásárlói és fogyasztói magatartására, motivációira is. A fiatalok márkákhoz fűződő kapcsolatait, illetve ennek marketingkövetkezményeit is vizsgáljuk, amely a technológiához fűződő kapcsolatuk, illetve médiaattitűdjük bemutatásával együtt nagyban segíti a megfelelő kommunikációs stílus, illetve eszközök kiválasztását.

A tanulmány teljes terjedelmében letölthető Itt!


The fundamental purpose of the TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 "Science Communication to generation Z" project is to present people of young age (15-24) who are living in the vicinity of the University of Pécs the mentioned organisation’s achievements and the values in its continued scientific work.

The research is justified by the fact that the young generation has a unique language, communication style and tools, therefore, their activation, and communicating with them can only be successful if you get to know their characteristics and, we approach the target group accordingly. Young people are often not aware of academic work at the university, so it is absolutely necessary to inform them and show the career choices related to the university and also encourage their involvement in higher education’s.

The project intends to reveal an extensive knowledge about the effective communication with generation Z, and it is also highly effective in contribution to the stakeholder's career shaping. This project knowledge - which contributes to the exploration of the 15-24 age segment’s behavior, values and also helps activating them - is widely available, helping other programs targeting the young generation with success.

This study has been made to provide a frame of reference and to facilitate the understanding of the project’s final results. We hope that this writing is equally good insight on professional knowledge about the generation for persons interested in the project and researchers, as well. We also hope that the results of other, earlier, independent studies will motivate the readers for further research

The study can be downloaded from HERE!
Kép forrása ITT! 
 

Pál Eszter a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskolájának hallgatója. Diplomáját Marketing szakon szerezte. Érdeklődési területe a fogyasztói magatartás és a vásárlói szokások vizsgálata.

 

 

A PROJEKT KERETÉBEN MEGJELENT TANULMÁNYOK A Z GENERÁCIÓRÓL
 

Magatartás vizsgálatok
 
Bittner Zoltán - Kehl Dániel - Szűcs Krisztián (2013): Az országos megkérdezés eredményei - Kutatási jelentés. Tanulmány letöltése ITT!
 
Bittner Zoltán -  Szűcs Krisztián (2013): A régiós megkérdezés eredményei - Kutatási jelentés. Tanulmány letöltése ITT!
 
Bittner Zoltán (2013): A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében – Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT! 

Kommunikáció és médiafogyasztás
 
Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna - Varga Aranka (2013): A cigányság kommunikációs szokásai, médiahasználattal kapcsolatos attitűdjei és a „Z” generáció - Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!
 
Glózer Rita (2013): A fiatalok közéleti véleményformálásának új formái az online térben – Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!
 
Glózer Rita (2013): Hátrányos helyzetű fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!
 
Havasréti József (2013): Ifjúságkutatás Magyarországon különös tekintettel az ifjúsági kultúrák, a kulturális fogyasztás és a média jelentőségére – Tanulmány.  A tanulmány letöltése ITT!
 
Maksa Gyula (2013): Képregény(alapú médiaközegek) és ismeretterjesztési lehetőségek- Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!

Szijártó Zsolt (2013): „Forró témák” a Z-generáció kutatásban: Fogalmi keretek – módszertani megközelítések – Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!
 
Guld Ádám - Maksa Gyula (2013): Fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT! 
 
Guld Ádám (2013): Ilyenek voltak – EMO rajongók stílusélményei retrospektív megközelítésben – Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!
 
Németh Boglárka (2013): Cigány fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!

Tóbi István (2013): A fiatalok fogyasztása, tartalomfogyasztása – Irodalomkutatás. A tanulmány letöltése ITT!

 
Háttértanulmányok 
 
Pais Ella Regina (2013): Alapvetések a Z generáció tudomány-kommunikációjához – Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!
 
Spéder Zsolt (2013): Elköltözés a szülői házból és az első párkapcsolat kialakítása - a felnőtté válás kulcseseményei a mai Magyarországon a ’20-asok’ körében – Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!

Duga Zsófia (2013): Tudomány és a fiatalok kapcsolata – Irodalomkutatás. A tanulmány teljes letöltése ITT!
  
Soós János (2013): Kommunikáció a fiatalokkal, best practice és trendpéldák – Tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!

Pál Eszter (2013): A "Z" generációról - Áttekintő tanulmány. A tanulmány letöltése ITT!

ESEMÉNYNAPTÁR

2022. október
H K Sze Cs P Szo V
         
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Események

04
dec
http://www.theprospect.net/wp-content/uploads/2014/07/college-students-awesome.jpg
Időpont:
2014-12-04 09:00
Helyszín:
Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16., E25 épület, 001. terem
03
dec
http://eszaon.hu/wp-content/uploads/2014/02/diákok-fiatalok-egyetemisták-800x531.jpg
Időpont:
2014-12-03 14:00
Helyszín:
Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16., E25 épület, 301. terem
20
nov
TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ
Időpont:
2014-11-20 10:00
Helyszín:
Budapest, Ötkert, Budapest, Zrínyi utca 4.
További események